นาย นางสาว นาง อื่นๆ
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) * (กดปี ค.ศ. เพื่อเลือกปีเกิด)
บัตรประจำตัวประชาชน/เลขบัตรผู้เสียภาษี  *

ชื่อสถานที่
ห้อง/ชั้น
เลขที่ *
หมู่ที่
ซอย
ถนน
*
*
*
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
เบอร์ต่อที่ทำงาน
Fax
โทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่าง 0851234567) *
อีเมล์ : (ตัวอย่าง abcde@gmail.com) *
สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง
ชื่อ/นามสกุลคู่สมรส (ถ้ามี) นาย นาง นางสาว


บัญชีธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี

พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย อื่นๆ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง มี ไม่มี
เลขที่
วันหมดอายุ


ชื่อ - นามสกุล *
รหัสสมาชิก AM *
ระดับ
เบอร์โทรศัพท์ *


ชื่อ
นามสกุล1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *

2. ใบโอนเงินค่าสมัครสมาชิก *

3. สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ *

2. ใบโอนเงินค่าสมัครสมาชิก *

3. สำเนา ภ.พ.20 *

4. สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ถ้ามี)


บริษัทประกัน
แผน
  การสมัครรจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งเอกสารครบ โปรดอ่านเงื่อนไข และกฏระเบียบการเป็นสมาชิก


CopyRight © 2024 PraKanRod. All Rights Reserved.